Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz systemów nagrywania jest Auto ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Derdowskiego 6 A (kod pocztowy 71-178) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436216, NIP 8522599709, tel.: 914337643,adres e-mail: derdowskiego@autoabc.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie oraz w celuzapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniej jakości obsługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Zebrane dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 lat od dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile nie zaistnieje konieczność ich przechowywania w ramach prowadzenia postępowania reklamacyjnego lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w którym będą stanowić dowód. Powyższa zasada będzie miała również zastosowanie wobec tej części materiałów, wobec których Auto ABC Sp. z o.o. uzyska wiadomość, że mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych. W/w osoby będą zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych danych.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 1. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sytuacji gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obydwa się na podstawie Pani/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym Administrator Danych informuje, iż cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w okresie przed cofnięciem zgody.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora Danych lub gdy cofnie Pani/Pan zgodę, a  brak jest innych podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane Pani/Pana są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych; wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione interesy leżące po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan wykonywać poprzez zgłoszenie określonych żądań na wyżej wskazany adres do korespondencji, w tym adres e-mail Administratora Danych.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania przez Administratora Danych decyzji, w tym profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów wskazanych w pkt 2.