Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  ul. Derdowskiego 6 A (kod pocztowy 71-178) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436216, NIP 8522599709, tel.: 914337643, adres e-mail: derdowskiego@autoabc.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie oraz w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące towarów lub usług oferowanych w Auto ABC Sp. z o.o., wynikające z podjętych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pani/Pana usług lub sprzedaży towarów, w celu prawidłowej realizacji i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogą powstać na tle łączącej strony umowy cywilnoprawnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony obiektów i mienia administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia).
 3. Zebrane dane będą przechowywane:
  1. w przypadku danych osobowych, co do których istnieje obowiązek ich przechowywania - do upływu terminu określonego odrębnymi przepisami prawa,
  2. w przypadku pozostałych danych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu upływu 6 miesięcy od przedstawienia oferty jeżeli nie podjęli Państwo dalszych kroków w celu nawiązania współpracy, chyba że ich przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogą wyniknąć z łączącej umowy – do upływu terminów przedawnienia tych roszczeń;
  3. w przypadku innych danych niż wyżej wymienione do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 4. 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są:
  1. osoby upoważnione przez Administratora, jego pracownicy i współpracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  2. podmioty przetwarzające, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych,
  3. podmioty zewnętrzne, w tym przewoźnicy, operatorzy pocztowi i kurierzy, 
  4. podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność,
  5. właściwy organ podatkowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe Pani/ Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w krajachznajdujących siępoza Europejskim  Obszarem  Gospodarczym ("EOG"), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. W  każdym przypadku  przekazywania  Państwa danych  poza  EOG innym  podmiotom, Administrator wprowadzi  odpowiednie  zabezpieczenia  w celu  zapewnienia,  że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Administrator może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą będącą osobą trzecią na podstawie standardowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji  Komisji  Europejskiej w  sprawie  odpowiedniej ochrony danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wystąpienia o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskania kopii odpowiedniego zabezpieczenia.
 6. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sytuacji gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obydwa się na podstawie Pani/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym Administrator Danych informuje, iż cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w okresie przed cofnięciem zgody.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora Danych lub gdy cofnie Pani/Pan zgodę, a  brak jest innych podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane Pani/Pana są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych; wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione interesy leżące po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan wykonywać poprzez zgłoszenie określonych żądań na wyżej wskazany adres do korespondencji, w tym adres e-mail Administratora Danych.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania przez Administratora Danych decyzji, w tym profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Podanie danych w zakresie wskazanym w zgodzie jest dobrowolne.